สถานผลิตยาแผนโบราณ

 • ปี พ.ศ. 2546
  บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด ก่อตั้งขึ้น
  โดยคุณปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม 
   
 • ปี พ.ศ. 2555
  ดำเนินการจัดตั้ง ฉมา ฟาร์มออร์แกนิค ทำการเพาะปลูกพืชผักสมุนไพรไทย
  ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล 
   
 • ปี พ.ศ. 2559
 • ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จาก สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
  หรือ IFOAM ในระดับสากล
   
 • ปี พ.ศ. 2561
  ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ EU (ระดับสหภาพยุโรป) จาก มกท.
   
 • ปี พ.ศ. 2562
  ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากประเทศแคนาดา (COR) และ ประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA)
   
 • ปี พ.ศ. 2563
  ได้จัดตั้งสถานผลิตยาแผนโบราณ ที่นำกรรมวิธีและเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดจนนวัตกรรม เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้มีการพัฒนารูปแบบยาบรรจุในแคปซูลจากบัญชียาหลักแห่งชาติ จุดเด่นของเรา คือ วัตถุดิบที่นำมาพัฒนาและผลิตทั้งหมดจะต้อง ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และในระดับสากล IFOAM ,  EU,  COR,  USDA
   
 • ปี พ.ศ. 2564 
  สถานผลิตยาแผนโบราณได้รับรองมาตรฐาน FMP (Fundamental Manufacturing Practice Certificate) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

* IFOAM  คือ ระบบเกษตรอินทรีย์ ที่เป็นระบบพัฒนาขึ้นโดยสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ตั้งแต่ปี 2535 
* EU คือ ระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรประบบใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้จริงเมื่อ 1 กรกฎาคม 2555 โดยมีระเบียบ EU (EC) no.834/2007 และ 889/2008 เป็นตัวกำกับ 
*COR  คือ ระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา รัฐบาลแคนาดาเริ่มนำระบบ Canada OrganicRegime (COR) 
ออกใช้ในปี 2552 ตามระเบียบ Organic Products Regulations, 2009 โดยมี Canadian Food Inspection Agency (CFIA)เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
*USDA   คือ ระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา แผนงานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (National Organic Program – NOP) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (UnitedStates Department of Agriculture – USDA) โดยระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์นี้เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 2545 ในเดือนมิถุนายน 2552 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาและ CFIA ของแคนาดาได้ลงนามในข้อตกลงยอมรับความเท่าเทียมกันของระบบเกษตรอินทรีย์ของอีกฝ่าย ซึ่งทำให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองตามระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดาสามารถได้รับการรับรองตามระบบของสหรัฐอเมริกา

ควบคุมมาตรฐานการผลิตโดย
พท. นุชบา สุวรรณโคตร


แพทย์ประจำโรงงาน

พท. นุชบา สุวรรณโคตร (หมอจุ๊บแจง)

พท. นุชบา สุวรรณโคตร (หมอจุ๊บแจง)

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมไทย    
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ความเชี่ยวชาญ

 • เชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนายาสมุนไพรไทย ดูแลควบคุมฝ่ายผลิต ในสถานผลิตยาแผนโบราญ

ตารางลงตรวจและหัตถการ

-


พท.พาณิภัค ทับทิมทอง (หมอปอ)

พท.พาณิภัค ทับทิมทอง (หมอปอ)

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี  การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 2
  คณะวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการผลิต ดูแลควบคุมฝ่ายผลิต ในสถานผลิตยาแผนโบราณ
 • การขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ  ให้ผ่านมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ตารางลงตรวจและหัตถการ

-