ทำเนียบแพทย์

พทป.นัฐฐยา คงต้อง (หมอเอฟ)

พทป.นัฐฐยา คงต้อง (หมอเอฟ)

ประวัติการศึกษา

 1. ระดับปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
  สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2   
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

 1. เวชกรรม ตรวจรักษาด้วยการจับชีพจรตรีธาตุ เบญจวาโยวิถี วิเคราะห์ธาตุถึงความเจ็บป่วย ประยุกต์กับความรู้การตรวจร่างกายแผนปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์สาเหตุโรค และการวางแผนรักษา
 2. หัตถเวชกรรม นวดรักษาด้วยการกดจุด นวดคลายกล้ามเนื้อตามศาสตร์กายวิภาคขั้นสูง โรคกล้ามเนื้อ ข้อ เอ็น 
 3. การใช้หลักการโภชนบำบัด รักษาอาการด้วยอาหาร

ตารางลงตรวจและหัตถการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.


พท.นันท์ชญาน์ เลิศวัฒนเวชกุล (หมอเต็ก)

พท.นันท์ชญาน์ เลิศวัฒนเวชกุล (หมอเต็ก)

ประวัติการศึกษา

 1. ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย
 2. ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

 

ความเชี่ยวชาญ

 1. เวชกรรมไทย การตรวจโรค วิเคราะห์ ด้วยการจับชีพจรตามหลักการแพทย์แผนไทย อธิบายสาเหตุการเกิดโรค อธิบายความบกพร่องของร่างกายตามหลักการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถให้คำแนะนำการวางแผนการรักษาและการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน
 2. เภสัชกรรมไทย อธิบายกลไกการทำงานของยาสมุนไพรร่วมกับการรักษาฟื้นฟูสุขภาพด้วยยาสมุนไพร และแนะนำในการเลือกรับประทานอาหารตามลักษณะของบุคคลนั้น (ตามธาตุแพทย์แผนไทย) เพื่อปรับสมดุลของร่างกายด้วยการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันให้เป็นยารักษา
 3. นวดไทย การนวดรักษาอาการในกลุ่มต่างๆที่เกิดจากพฤติกรรม การนวดรักษาโดยการกดจุดรักษาตามกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น  และแนะนำการบริหารร่างกายด้วยตนเอง
 4. ผดุงครรภ์ไทย  การนวดคุณแม่หลังคลอดเผื่อช่วยระบบการไหลเวียนเลือดในร่างกาย
 5.  

 

ตารางลงตรวจและหัตถการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 –17:00 น.