ตรวจ/วินิจฉัย

การตรวจ/วินิจฉัยด้วยหลักการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นหลักการตรวจและวินิจฉัยแบบองค์รวมเพื่อค้นหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วยโดยใช้วิธีการซักประวัติ จับชีพจรควบคู่กับการอ่านผลแลป พร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ แนะนำวิธีการบำบัด รักษาอาการเจ็บป่วย แก่ผู้รับบริการให้ได้เรียนรู้และเข้าใจอาการเจ็บป่วยของตนเอง เพื่อให้เกิดดุลยภาพแห่งธรรมชาติ

ค่าบริการ

รายละเอียดราคา (บาท)
ตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย (การตรวจสมุฏฐานธาตุ)500
ตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย (การตรวจปัจจุบันธาตุ)200
ปรึกษาแพทย์ผ่านโทรศัพท์ (Tele-Medicine)300

 

[ กลับหน้าหลัก ]